Pārlekt uz galveno saturu

Par mums

Par mums

Pamatojoties uz 2003.gada 12.marta LBTU Senāta lēmumu Nr. 4-170 universitātē ir izveidota LBTU Informācijas sistēmu daļa, kuras reālā darbība ir sākusies ar 2004. gada 1. janvāri. Informācijas sistēmu daļa ir pārņēmusi funkcijas, kas agrāk bija Informācijas tehnoloģiju fakultātes pārraudzībā. Pamatojoties uz 2014. gada 27. augusta LBTU Senāta lēmumu Nr. 8-84 izveidots LBTU Informācijas tehnoloģiju un zinātniskā aprīkojuma centrs (turpmāk - ITZAC).

ITZAC ir struktūrvienība, kura ir bāzēta uz divām nodaļām:

 • Informatīvo sistēmu nodaļa – nodrošina LBTU informāciju sistēmu analītisko un tehnisko uzturēšanu, jaunu sistēmu izveidi un integrāciju
 • Datortīklu un servisa nodaļa – nodrošina tehnisko iespēju robežās datu pārraides savienojumus LBTU datu tīkla robežās, uztur LBTU datu centru, galvenos tīkla resursus, nodrošina IT iekārtu tehnisko atbalstu.

Katrai no iepriekšminētajām nodaļām ir iedalītas savas funkcijas, bet visas kopā tās veic vienu funkciju - vienotu LBTU informācijas sistēmu, informācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstības un datortehnikas servisa nodrošināšanas īstenošanu universitātē.

ITZAC darbības galvenais mērķis ir nodrošināt IT infrastruktūras attīstību, uzturēšanu un pieejamību LBTU, tādejādi veicinot universitātes konkurētspēju, darbības kvalitāti un efektivitāti.

ITZAC darbības galvenie uzdevumi ir:

 1. sagatavot ieteikumus LBTU vadībai un realizēt IT infrastruktūras vienotus risinājumus;
 2. nodrošināt integrētas LBTU IT vides attīstīšanu un uzturēšanu, piesaistot līdzekļus no LBTU budžeta un dažāda veida projektiem;
 3. izstrādāt un uzturēt ar IT vidi saistītos, reglamentējošos LBTU iekšējos normatīvos dokumentus, atbilstoši pastāvošai LR likumdošanai;
 4. nodrošināt LBTU Informācijas sistēmas, IT infrastruktūras (datu pārraides tīkla, tīkla aparatūras, serveru un sistēmas programmatūras) un datortehnikas vienību servisa funkciju kopumu LBTU;
 5. nodrošināt IT lietotājiem tehnisko un metodisko palīdzību;
 6. veidot sadarbību IT jomā ar valstiskām un privātām struktūrām.

ITZAC strādā darbinieki ar pieredzi, kas jau ilgāku laiku universitātē ir uzturējuši un attīstījuši LBTU informācijas tehnoloģijas. ITZAC savā darbībā piesaista arī vecāko kursu Informācijas tehnoloģiju fakultātes studentus, kuri būtu ieinteresēti gūt praktiskās iemaņas gan informatīvo sistēmu, gan datorsistēmu un datortīklu projektēšanā, izveidē un to apkalpošanā. ITZAC strādājošie studenti gūst arī praktiskās iemaņas datortehnikas apkalpošana, servisā un programmatūras instalēšanā un konfigurēšanā.

LBTU vienotajam datu tīklam ir pieslēgtas visas LBTU fakultātes un lielākā daļa LBTU mācību infrastruktūras objektu. Vienotajam datu tīklam ir pieslēgtas arī LBTU 1., 3., 4., 6., 7., 8 un 10.dienesta viesnīcas. 2011. gadā ir plašināts esošais bezvadu datu tīkla pārklājums uz visiem LBTU mācību korpusiem. Wi-Fi tīkla pārklājuma zonu nodrošina 200 vienotas pārvaldības piekļuves punkti.

2013. gadā izstrādāts projekts sakaru kanalizācijas pārvadiem uz Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti, Dobeles ielu 41 un 5. dienesta viesnīcu.

Attīstoties sadarbībai ar Jelgavas pilsētu, un saskaņā ar pilsētas ielu rekonstrukcijas plāniem, tiek veidots jauns kvalitatīvs optiskā tīkla savienojums:

 • 2014. gadā – Veterinārmedicīnas fakultāte, Valdekas ēku komplekss, Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, 9. dienesta viesnīca.
 • 2014. gadā – Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte, 5., 6., 7., un 8. dienesta viesnīcas.
 • 2013. gadā – Pils, 2. un 3. dienesta viesnīca.
 • 2012. gadā – Lauku inženieru fakultāte, Meža fakultāte, Tehniskā fakultāte, Sporta nams, 1., 2. un 4. dienesta viesnīca.